ศาสนาในโลกปัจจุบัน

ศาสนาคริสต์
-โรมันคาทอลิก
-โปรเตสแตนต์
-ออร์ทอดอกซ์
ศาสนาอิสลาม
-สุหนี่
-ชีอะห์
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
-ไศวะ
-ไวษณพ
-ศักติ
ศาสนาพุทธ
-เถรวาท
-มหายาน
ศาสนาซิกข์
-นานักปันถิ
-ขาลฺสา
-นิลิมเล
ศาสนายิว
-ออร์ทอดอกซ์ (ฟาริซี)
-โปรเกรสซีฟ (ซัดดูคูส)
-นักพรต (เอสเซเนส)
ศาสนาเชน
-ทิคัมพร
-เศวตัมพร
ศาสนาโซโรอัสเตอร์
-กัทมิส
-ชหันชหิส
ศาสนาบาไฮ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: